Rules

I.Wstęp

Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem www.greenboy.pl, a także warunki i zasady świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Przed rozpoczęciem korzystania ze strony www.greenboy.pl Klient jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Warunkiem korzystania z tej strony jest akceptacja postanowień Regulaminu.

II.Definicje

Ilekroć w ramach niniejszego Regulaminu posłużono się poniższymi pojęciami pisanymi wielką literą, należy je definiować w następujący sposób:

1.Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy wskazanych w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (t.j.: Dz. U. 2015r., poz. 90).

2.Dostawa - czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich, Produktu określonego w Zamówieniu.

3.KC – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2014r., poz. 121 z późniejszymi zmianami)

4.Konsument - Klient spełniający cechy wskazane w art. 221 KC, tj. będący osobą fizyczną i dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta umowa sprzedaży.

6.Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

7.Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny w domenie pod adresem www.greenboy.pl.

8.Sprzedawca – firma GreenBoy, której właścicielem jest Stanisław Bielawka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stanisław Bielawka Laboratorium Architektury Regionalnej, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP: 687172175, REGON: 180 184 032 , z siedzibą w Komańczy 28, 38-543 Komańcza, adres korespondencyjny: Al. Solidarności 88 / 10, 01 – 003 Warszawa, adres poczty elektronicznej E-mail: st.bielawka@op.pl

9.Strona Internetowa – strona internetowa dostępna pod domeną www.greenboy.pl, do której prawa przysługują Sprzedawcy. Informacje na niej zawarte nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 KC.

10.Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w Regulaminie i obowiązujących przepisach prawa polskiego. Umowa zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia, o którym mowa w paragrafie IV pkt.6 poniżej, o ile nastąpi to w czasie związania ofertą wskazanym w paragrafie IV pkt.5.

III. Zasady Ogólne

1.Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.

2.Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej to: przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszej, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.

3.W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

4.Zakazane jest wykorzystywanie Strony Internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający dobra osobiste Sprzedawcy lub osób trzecich.

5.Zakazane jest wykorzystywanie Strony Internetowej przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

6.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem Produktu a jego wizualizacją na urządzeniu multimedialnym Klienta ( m.in. w zakresie koloru, proporcji itp.) wynikającą z właściwości lub indywidualnych ustawień urządzeń multimedialnych używanych do korzystania ze Strony Internetowej.

IV.Składanie zamówień

1.Do złożenia Zamówienia przez Stronę Internetową nie jest potrzebna rejestracja.

2.Zamówienia mogą być składane przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych, o których Sprzedawca każdorazowo będzie informował na Stronie Internetowej.

3.W celu złożenia Zamówienia należy:

a.Otworzyć zakładkę “Produkty”, wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”

b.Wybrać ilość zamawianych Produktów

c.Wybrać kraj dostawy i podać kod pocztowy

d.Podać adres E-mail, na który zostanie przesłane Potwierdzenie Zamówienia i który służyć będzie do ewentualnego kontaktu Sprzedawcy z Klientem

e.Wybrać sposób płatności

f.Podać adres Dostawy

4.Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia ograniczeń w zakresie ilości sztuk danego Produktu, które mogą być objęte jednym Zamówieniem (limity maksymalne lub minimalne).

5.Złożenie Zamówienia oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wskazanego w Zamówieniu Produktu, z okresem związania Sprzedawcy tą ofertą trwającym 3 Dni Robocze.

6.Jeżeli realizacja złożonego Zamówienia jest możliwa, na adres E-mail Klienta zostanie wysłane Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, co poczytuje się za moment zawarcia Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

7.W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany adres E-mail.

8.W przypadku gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi następujące rozwiązania:

a.anulowanie całości Zamówienia (wybór tej opcji zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji całego Zamówienia)

b.anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (wybór tej opcji zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji anulowanej części Zamówienia)

c.podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (wybór tej opcji powoduje, iż poszczególne Produkty wchodzące w skład Zamówienia zostaną wysłane w kilku odrębnych przesyłkach, jednakże Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tym związanych).

9.W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 8 powyżej, jeśli zapłata za przedmiot Zamówienia została już dokonana, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji Zamówienia w części) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia anulowania Zamówienia.

V. Płatności

1.Wszystkie ceny Produktów podane na Stronie Internetowej są cenami brutto w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów Dostawy.

2.Koszty Dostawy Produktu ponosi Klient.

3.Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia i są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu Dostawy, a także wielkości oraz wagi Produktu. W przypadku niektórych Produktów sposób dostawy może być ograniczony do jednej opcji.

4. Sprzedawca ma prawo dokonywania zmian w cenach Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Jednakże uprawnienia te nie mają wpływu na ceny Produktów w Zamówieniach już złożonych.

5.Sprzedawca akceptuje płatności w formie przelewów elektronicznych on- line za pośrednictwem banków oraz innych podmiotów wyszczególnionych w formularzu zamówienia.

6.Płatność obejmująca cenę Produktu oraz koszt jego Dostawy powinna być dokonana w terminie wskazanym podczas składania Zamówienia.

7.W przypadku nie uiszczenia płatności w terminie, Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin, o czym poinformuje go w wysłanej wiadomości na jego adres E-mail. Po bezskutecznym upływie tego terminu, zgodnie z treścią art. 491 KC Sprzedawca odstąpi od Umowy, o czym poinformuje Klienta w oświadczeniu wysłanym na jego adres E- mail.

VI.Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz państw wyszczególnionych w formularzu Zamówienia.

2.Dostawa realizowana jest za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich współpracujących ze Sprzedawcą. Firmy te wyszczególnione zostały w formularzu Zamówienia.

3.Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia oraz Dostawy.

4.Termin realizacji Zamówienia i Dostawy wskazany na Stronie Internetowej liczony jest w Dniach Roboczych i rozpoczyna swój bieg w momencie zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.

5.Zamówienie na Produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

6.Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w Formularzu Zamówienia.

7.W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu Dostawy, Sprzedawca – w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie – nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia.

8.W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta, ponosi on koszt zwrotu przesyłki do Sprzedawcy. Jeżeli Klient życzy sobie ponownie wysyłkę zakupionego Produktu musi ponownie opłacić jego wysyłkę.

VII.Rękojmia za wady. Reklamacja

1.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta jeżeli dostarczony Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku stwierdzenia takiej wady Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od dnia wydania mu zakupionego Produktu.

2.Wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi Klient jest obowiązany dostarczyć Sprzedawcy wadliwy Produkt wraz z dowodem zakupu oraz opisem stwierdzonych wad.

3.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych i poinformuje Klienta o jej wyniku.

4.W przypadku uznania zasadności reklamacji Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny, Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VIII.Odstąpienie od umowy

1.Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych, bez podawania przyczyny. Bieg w/w terminu rozpoczyna się od momentu odbioru zakupionego Produktu, lub – jeśli Zamówienie realizowane było w częściach – od daty otrzymania ostatniej części Zamówienia.

2.Zgodnie z art. 38 pkt. 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów zakupu Produktów będących rzeczami:

a.nieprefabrykowanymi

b.wyprodukowanymi według specyfikacji Konsumenta

c.służącymi zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta

3.W celu odstąpienia od Umowy należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w pkt. 1 powyżej oraz niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia, zwrócić Sprzedawcy Produkt.

4.Zwracany Produkt powinien być w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru Produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza ten zakres.

5.Zwracany Produkt powinien być wysłany na adres: Komańcza 28, 38-543 Komańcza

6.Bezpośredni koszt zwrotu Produktu ponosi Konsument.

7.Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

IX.Odpowiednie użytkowanie Produktów. Bezpieczeństwo

1.Ze względu na specyficzne właściwości drewna, Produkty z niego wykonane będące meblami przeznaczone są do użytkowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, w temperaturze 15-30 stopni Celsjusza, chyba że w opisie danego mebla umieszczonym na Stronie Internetowej Sprzedawca wyraźnie dopuścił możliwość użytkowania go także w innych warunkach. Użytkowanie mebli na zewnątrz, gdzie narażone są na działanie słońca i wilgoci, jak również wewnątrz pomieszczeń wilgotnych lub o niskiej temperaturze, może mieć negatywny wpływ na dany mebel, w tym zwłaszcza doprowadzić do powstania pęknięć, zniekształceń, przebarwień drewna, a w ekstremalnych warunkach destrukcji biologicznej.

2.Z racji tego, że drewno jest materiałem naturalnym, posiadającym unikalną strukturę, każdy Produkt wykonany z tego materiału posiada indywidualny i niepowtarzalny charakter. Wiąże się to m.in. z możliwością wystąpienia nieznacznych różnic kolorystycznych w poszczególnych elementach Produktu, jednostkowym rysunkiem poszczególnych drewnianych elementów poprzez różne rozłożenie słojów drewna, występowanie sęków lub ich braki itd.

3.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady Produktu związane z niewłaściwym użytkowaniem, w tym zwłaszcza z nieodpowiednią pielęgnacją. Meble drewniane woskowane powinny być czyszczone wyłącznie specjalnymi środkami, przeznaczonymi do tego rodzaju pielęgnacji. Do mebli nie należy używać także mokrych, wilgotnych szmatek, ani stawiać na nich mokrych lub gorących przedmiotów, bowiem może to doprowadzić do rozpuszczenia ochronnej warstwy wosku i odbarwienia danej powierzchni. W takim przypadku należy ponownie zabezpieczyć woskiem cały fragment mebla.

4.Do każdego Produktu będącego meblem dołączony jest Instrukcję użytkowania. Instrukcja ta zawiera istotne informacje niezbędne do bezpiecznego użytkowania Produktów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie Produktu sprzeczne z Instrukcję użytkowania. Instrukcja użytkowania w formacie PDF znajduje się także na Stronie Internetowej poszczególnych Produktów.

5.Artystyczne aranżacje Produktów, w tym zwłaszcza ukazujące meble w warunkach plenerowych, nie są przykładami dopuszczalnych przez Sprzedawcę sposobów użytkowania Produktów, a jedynie stanowią wyraz artystycznej wizji.

X.Własność intelektualna

1.Wszystkie prawa związane z własnością intelektualną Strony Internetowej należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem. Prawa te obejmują m.in.: majątkowe prawa autorskie do domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, zdjęć, logotypów i wszelkich elementów graficznych na niej prezentowanych (za wyjątkiem logotypów i zdjęć, do których prawa autorskie należą do osób trzecich). Prawa autorskie obejmują także teksty opisujące Produkty oraz hasła reklamowe.

2.Wszystkie Produkty podlegają ochronie na podstawie przepisów polskiego prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej. Dodatkowo, niektóre Produkty chronione są także wzorem przemysłowym zarejestrowanym w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante, ważnym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W opisie poszczególnych Produktów umieszczonym na Stronie Internetowej znajdują się stosowna informacja na temat tej ochrony. Wszystkie prawa własności intelektualnej do prezentowanych Produktów przysługują wyłącznie Sprzedawcy.

3.Celem uniknięcia wątpliwości, Sprzedawca nie przenosi na Klienta jakichkolwiek licencji na korzystanie z przysługujących mu praw własności intelektualnej, chyba że w sposób wyraźny postanowiono inaczej.

XI.Polityka prywatności

1.Dane osobowe Klientów przetwarzane są tylko i wyłącznie w celach niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zwłaszcza zawierania i wykonywania umów sprzedaży z Klientem w zakresie Produktów zamówionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę.

3.Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego.

4.Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, w tym zwłaszcza skuteczne zamówienie Produktu.

5.Sprzedawca zbiera następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, E-mail, dane adresowe (ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj), zaś w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami: nazwę i adres firmy oraz NIP.

6.W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu, jednakże nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Korzystając z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, wyraża on zgodę na opisaną w tym punkcie politykę cookies.

7.Zbieranie i przetwarzanie danych następuje zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 17.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

XII.Usługi nieodpłatne

1.Sprzedawca prowadzi na rzecz Klientów, drogą elektroniczną, usługę nieodpłatną w postaci Newslettera.

2.Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres Email podany przez Klienta wiadomości w formie elektronicznej, zawierającej informacje o nowych Produktach lub usługach znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.

3.Aby włączyć usługę Newsletter należy kliknąć na pole z napisem Newsletter znajdujące się w dolnym pasku Strony Internetowej i podać swój adres Email w oknie, które się pojawi, dokonując w ten sposób subskrypcji Newslettera.

4.Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez rezygnację z subskrypcji. W tym celu należy kliknąć w odnośnik zamieszczony w każdej wiadomości elektronicznej Newsletter.

XIII.Postanowienia Końcowe

1.Umowy z Klientami zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają stosowne przepisy, w szczególności: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny oraz Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

3.W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

4.Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

5.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, które nie zostaną rozwiązane zgodnie z treścią ust. 3 i 4 powyżej, będą rozpatrywane przez sądy właściwe dla m.st. Warszawy.

6.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy techniczne uniemożliwiające prawidłowe złożenie Zamówienia.

7.Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu publikacji ich na Stronie Internetowej ze wskazaniem daty opublikowania zmian. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na wcześniej złożone i realizowane Zamówienia.

8.Niniejszy Regulamin w chodzi w życie z dniem 01.01.2016r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl